Algemene voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met OKC Asten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

 

 1. Bedrijfsomschrijving
  OKC Asten is opgericht door Jeronimus-vd Moosdijk VOF en gevestigd te Asten. OKC Asten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56140606.

 

 1. Definities
  a. Opdrachtnemer; OKC-Asten
  b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
  c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke of digitale overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst.
  a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

 

 1. Tarieven
  Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de coach. Vanaf 2015 wordt de zorg van begeleiding voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de gemeenten (Asten – Someren – Helmond – Deurne – Gemert/Bakel – Laarbeek- Eindhoven). Hiervoor is wel een verwijzing nodig (van de huisarts, specialist of opvoedondersteuner) en een beschikking van de gemeente. Kort telefonisch overleg en de intake zijn gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden.
  Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Alle tarieven van opdrachtnemer zijn inclusief BTW.

 

 1. Betalingsvoorwaarden.
  Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt te worden.
  Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

 

 1. Verhindering deelname
  Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 25 euro. Deze kosten worden door OKC-Asten in rekening gebracht, ook bij vergoeding van de begeleiding door de gemeente. Bij ziekte is overleg mogelijk.

 

 1. Overmacht
  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
  Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
  Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 1. Aansprakelijkheid.
  Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
  Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

 

 1. Privacy reglement
  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.
  In het OKC-Asten kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Uitgebreidere informatie staat op de website www.okc-asten.nl.

 

 1. Klachtenprocedure
  Met de klachtenregeling willen we onze cliënten de gelegenheid geven mee te denken en een stem te geven ten behoeve van ons handelen ten einde een gedegen kwaliteitsbewaking te kunnen waarborgen. Het doel van deze klachtenregeling is gericht op het behandelen van de ingediende klachten en te leren van deze klachten. De behandeling zal op een dusdanige wijze worden uitgevoerd dat de relatie tussen OKC-Asten en haar cliënten niet tot schade zal leiden. Tevens moet het leiden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van OKC-Asten. Uitgebreide informatie staat op de website www.okc-asten.nl.

 

 1. Vertrouwelijke informatie
  Alle informatie die tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
  In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
  Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

 

 1. Wetgeving
  Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.